Český bridžový svaz

 • Email: ucbs@seznam.cz
 • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
 • IČO: 00443000
 • Administrativa
 • Zveřejněno 28. února 2017
 • Petr Jelínek

Jak založit bridžový klub

Tento článek si neklade za cíl poradit vám jak sehnat čtvrtého do hry, vhodnou hrací místnost či vybavení. Sloužit má primárně již fungujícím klubům a kroužkům, které mají zájem působit i v rámci Českého bridžového svazu (ČBS).

 

Od změny stanov ČBS dne 12.4.2015 jsou za bridžové kluby uznány pouze právnické osoby. Mnohé existující kluby tak papírově zanikly, protože nebyly organizovány jako (tehdejší) občanská sdružení (dnes podle nového občanského zákoníku používáme pojem spolek). Po období tiché tolerance nejasného stavu byly některé kluby zaskočeny tím, že se nemohly v listopadu 2016 účastnit členské schúze ČBS, jelikož nebyly řádnými členy ČBS. Některé reagovaly odstoupením od svazových aktivit, ale protože pevně věříme, že správná cesta je cestou konstruktivní, vydali jsme se cestou formálního založení nového spolku Severočeský bridžový klub, z.s. (SBK). Zkušenosti při procesu získané shrnuje tento článek.

 

Existují dvě základní cesty - založení samostatného spolku nebo pobočného spolku ČBS. Základní výhodu pobočného spolku vnímám v tom, že část formalit může vyřídit vedení spolku hlavního (tj. výbor ČBS - VČBS). Vzhledem k tomu, že VČBS nebyl schopen poskytnout významnější součinnost, doporučuji vydat cestou samostatného spolku tak, jak jsme to učinili my. Přímé zkušenosti s procesem založení pobočného spolku nemohu poskytnout a informace vztahující se k pobočnému spolku jsou mé spekulace zcela bez záruky. Informace ke spolku samostatnému pocházejí z veřejně přístupných návodů na internetu a konzultací s Lukášem Barnetem, kterému tímto děkuji za spolupráci. Jejich platnost byla experimentálně ověřena.

 

Pro zápis spolku do rejstříku je třeba mít:

 • Alespoň tři osoby, které jsou ochotny stát se členy

 • Finanční prostředky ve výši 90 Kč (na tři ověření podpisu na poště nebo jiné přepážce systému Czechpoint) plus poštovné za jeden dopis, nejlépe doporučený (pokud nebydlíte tak jako já tři minuty chůze od krajského soudu - pak lze s dokumenty na podatelnu zajít osobně). Pokud máte elektronický podpis, můžete jej v průběhu komunikace se soudem použít.

 • Trpělivost, kterou lze kvantifikovat zhruba na dva měsíce času - nejedná se o dva měsíce práce, ale o čas strávený čekáním na lhůty mezi malým počtem snadných úkonů.    

 

Existují dvě základní cesty - založení samostatného spolku nebo pobočného spolku ČBS. Základní výhodu pobočného spolku vnímám v tom, že část formalit může vyřídit vedení spolku hlavního (tj. výbor ČBS). Vzhledem k tomu, že výbor ČBS nebyl schopen poskytnout významnější součinnost, doporučuji vydat cestou samostatného spolku tak, jak jsme to učinili my. Přímé zkušenosti s procesem založení pobočného spolku nemohu poskytnout a informace vztahující se k pobočnému spolku jsou mé spekulace zcela bez záruky.

 

Nejprve je třeba sepsat stanovy (vzorové stanovy sepsané Ondřejem Bahníkem existují ve dvou verzích pro individuální a kolektivní statutární orgán - Předseda, Výbor). Do vzorových stanov jsme provedli některé úpravy, aniž by měl soud námitek, proto se můžete inspirovat i textem stanov SBK.

 

Prvním úkonem je svolání ustavující schůze. To vyžaduje vydání pozvánky 30 dní předem. Spolek lze ovšem založit i pouhou shodou zakladatelů na obsahu stanov, což je cesta obecně nestandardní, ovšem vhodná pro existující bridžové kluby (nízký počet členů spolku, kteří se navzájem znají a neočekávají zájemce o vstup zvenčí), pokud se cítí ve spěchu. Nevýhodou je, že s úřady musí místo jednoho člověka pověřeného ustavující členskou schůzi komunikovat (minimálně) tři zakladatelé, proto doporučuji řádně svolat schůzi.

 

Na ustavující schůzi je potřeba učinit tyto kroky.

 

 1. Vyhotovit Listinu přítomných. Každý přítomný zapíše své jméno, adresu a podepíše se. Jelikož formulář Listiny přítomných vyhotovíte v době, kdy není název spolku schválen, jedná se o jediný dokument, kdy není třeba pečlivě hlídat, zda je název spolku napsán tak, jak bude zapsán v rejstříku. Mimochodem platný název musí buď obsahovat slovo “spolek” nebo zkratku “z.s.” (zapsaný spolek).

 2. Schválit stanovy spolku (prostou většinou hlasů přítomných). Každý, kdo hlasoval proti návrhu stanov, který byl přijat, může od spolku odstoupit (a vyjádřit toto rozhodnutí na Listině přítomných). Ostatní přítomní se pak automaticky stanou členy spolku dnem jeho zápisu do rejstříku..

 3. Zvolit orgány spolku podle stanov (nejméně orgán statutární, tedy předsedu/výbor).

 4. Určit osobu, která podá ke krajskému soudu návrh na zapsání spolku do rejstříku. Opomenutí prý může znamenat, že místo jednoho úředně ověřeného podpisu na návrhu bude potřeba tří navrhovatelů.

 5. Vyhotovit ze schůze zápis. Zápis ze schůze podepíše zapisovatel a další člen (členové) potvrdí svým podpisem jeho správnost. U těchto podpisů není úřední ověření planosti třeba.  

 

Dál je potřeba, aby předseda (nebo všichni členové výboru) podepsali souhlas s výkonem funkce a čestné prohlášení, že jsou k výkonu funkce způsobilí. Tyto podpisy musejí být ověřené (viz výše). Kromě odkazu na § 152 NOV (svéprávnost) vyžadoval Krajský soud v Ústí nad Labem i odkaz na § 153 (není v úpadku), což způsobilo, že jsem musel podávat návrh znovu (včetně nové návštěvy Czechpointu). Internetové zdroje doporučují spojit tento dokument s podpisovým vzorem.

 

Spolek musí mít sídlo. Ve stanovách je uvedena pouze obec, ale musí existovat konkrétní adresa. Zákon vyžaduje, aby byly v sídle uloženy stanovy. Zásadnější věc je, že s umístěním sídla musí vyslovit souhlas vlastník nemovitosti (případně všichni spoluvlastníci nebo oba manželé, je-li nemovitost součástí jejich společného jmění manželů). Podpis na souhlasu musí být opět ověřený. Nemají-li členové vhodnou nemovitost k dispozici, je třeba se obrátit například na obecní úřad (umístit sídlo na jeho adresu), což je zřetelná komplikace, kterou jsme podstupovat nemuseli.

 

Jsou-li všechny dokumenty připraveny, lze přistoupit k finálním krokům. Nejprve podá osoba určená ustavující schůzí (nebo kolektivně zakladatelé v případě shody zakladatelů bez schůze) návrh rejstříkovému soudu. To spočívá ve vyplnění on-line formuláře https://or.justice.cz/ias/iform. Ten lze podat elektronickým podpisem nebo vytisknout, opatřit ověřeným podpisem a doručit na soud (spolu s přílohami) doporučeným dopisem či osobně. Matoucí může být kolonka “Předmět vedlejší hospodářské činnosti”. Tu necháváte prázdnou.  

 

Zápis do rejstříku je zdarma. Zhruba po týdnu (praktická zkušenost - zákonná lhůta je delší) přijde rozhodnutí o zápisu (nebo výzva k doplnění) a po uplynutí záhadné 15-denní lhůty pro odvolání je spolek zapsán do rejstříku, čímž fakticky vznikne. Pak již můžete požádat VČBS (emailem na adresu ucbs@seznam.cz) o přijetí za člena - právnickou osobu.

 

Seznam příloh k návrhu na zápis do rejstříku

 

Dokumenty, které je nutno podepsat úředně ověřeným podpisem

 • Souhlas s výkonem funkce a podpisový vzor

 • Souhlas s umístěním sídla spolku

 

Dokumenty, na nichž budou podpisy neověřovné:

 • Listina přítomných na ustavující schůzi (podepíší všichni přítomní zájemci o členství)

 • Zápis z ustavující schůze (podepíše zapisovatel a další člen, který kontroloval správnost)

 • Stanovy podepsané statutárním orgánem (předseda/všichni členové výboru)

 

Věřím, že vám tento návod a vzorové dokumenty celý proces založení spolku ulehčí. Uvítám veškeré dotazy nebo naopak další zkušenosti se zakládáním vašeho spolku (přístup rejstříkových soudů je prý značně nekonzistentní).

 

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner