Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Pravidla a předpisy
  • Zveřejněno 3. září 2017
  • Adam Kubica

Pravidla soutěžního bridže 2017

Pravidla soutěžního bridže 2017

Světová bridžová federace po deseti letech vydala nová mezinárodní Pravidla soutěžního bridže. Cílem tohoto článku je v první části přiblížit okolnosti vzniku této novely pravidel a jejího českého překladu a ve druhé části stručně představit změny oproti Pravidlům 2007.

 
 
Pravidla soutěžního bridže, nejvyšší platný bridžový předpis, vydává WBF v desetiletých intervalech už od roku 1987, proto nebylo překvapením, když Výbor ČBS koncem roku 2016 obdržel přístupové údaje k první uveřejněné verzi nových pravidel, která byla nabídnuta odborné veřejnosti, aby se s ní mohla seznámit ještě před oficiálním uveřejněním. Předložený text se v detailech (zpočátku spíše formálních než obsahových) několikrát změnil, ale již z těchto prvních verzí bylo patrné, že
 
1. pravidla reagují na skandální odhalení ve světovém vrcholovém bridži posledních let a explicitně kodifikují to, co se mohlo jevit tak zřejmým, že dosud kodifikováno nebylo (příkladem budiž naznačování zahajovacího výnosu posouvaním krabice po stole a následná změna pravidla 7A, které nyní vyžaduje, aby krabice zůstala uprostřed stolu ve správné orientaci až do skončení hry).
 
2. pokračuje trend zjednodušování náprav a posilování pravomocí vedoucího soutěže. Mění se několik postupů, jejichž provedení spíše deformovalo hru po nesrovnalosti, než aby situaci jednoduše napravovalo. Příkladem jsou nápravy po hláškách mimo pořadí, kdy byl partner viníka povinen pasovat do konce dražby. Pravidla soutěžního bridže 2017 (dále MP17) stanoví mírnější nápravy (partner viníka musí pasovat jakmile bude příště na řadě k dražbě) nebo se spokojí s postupem, který lze shrnout slovy „Hrajte normální bridž a pak se když tak uvidí.“
 
V jarních měsících jsme se s Pravidly začali seznamovat a přemýšlet o termínu zavedení v ČR. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby v době zavedení byla česká verze pravidel nejen připravená k použití po několika kolech kontrol a sběru připomínek k překladu, ale také vydána tiskem. Předpokládali jsme, že analogicky k Pravidlům 2007, která WBF přikázala v členských zemích zavést mezi 1. lednem a 30. zářím 2008, budou nyní členské organizace vyzvány k tomu, aby MP17 zavedly mezi 1. lednem a 30. zářím 2018. Překvapením bylo, že koncem března WBF stanovila jako nejpozdější termín zavedení 30. září 2017, což zmařilo naděje na včasné dokončení a vydání české verze pravidel a souběh začátku jejich účinnosti se začátkem nové sezóny 1. ledna 2018.
 
V květnu se někteří čeští rozhodčí zůčastnili semináře k MP17, který EBL pořádala v Praze za účasti několika desítek evropských rozhodčích. Cílem bylo probrat změny a vyzkoušet si nápravy některých nesrovnalostí přímo u bridžového stolu. Třídenní seminář byl z mého pohledu velmi bouřlivý a zdálo se, že velká část účastníků sdílí dojem, že nová pravidla (již vydána tiskem) jsou šitá horkou jehlou, čemuž nasvědčovalo i množství errat postupně doručovaných Výboru ČBS a diskusní skupině evropských rozhodčích. Rozpornost názorů na některé situace svědčila pro nedomyšlení některých náprav nebo definic. Proti jednomu z nových pravidel se na semináři zvedla taková vlna odporu, že WBF rozhodla o jeho zrušení.
 
Vzhledem k výše uvedenému nelze definitivní českou verzi MP17 před 30. zářím očekávat. Výbor ČBS proto rozhodl, že vzhledem k začátku velkých dlouhodobých soutěží a termínům zářijových velkých cen nová pravidla vstoupí v platnost 11. září 2017. Do doby vydání českého překladu pravidel bude platným předpisem oficiální anglická verze MP17, hráčům a rozhodčím bude nabídnuta pracovní verze českých pravidel, nedokonalá, leč podstatu vystihující. V zimních měsících předpokládáme uveřejnění vypracovaného českého překladu k připomínkování a následné vydání tiskem.

Ve druhé části se zaměříme na výčet některých změn, které se týkají hráčů, zejména správného postupu hry, zákazů, příkazů a omezení. Jelikož hráč nesmí úmyslně porušit pravidla ani v případě, že je ochoten se podrobit předepsané nápravě, nebudeme zde probírat nové mechanizmy náprav – zájemce si je může vyhledat v české beta verzi nebo v anglickém originálu pravidel. Půjde tedy o minimum změn, o kterých by každý hráč měl vědět.

1. Krabice s rozdáním, které má být sehráno, je umístěna doprostřed stolu, kde má zůstat ve správné orientaci až do skončení hry. (Pravidlo 7A)
 
2. Byl zaveden koncept tzv. srovnatelné hlášky (Pravidlo 23), jíž bude možno (bez nutnosti další nápravy) nahradit kupř. nedostatečnou nabídku nebo hlášku mimo pořadí. Srovnatelná hláška je definována jako hláška, která
 
   a. má stejný nebo podobný význam, jaký je přisuzován odvolané hlášce, nebo
   b. má význam, který je podmnožinou možných významů přisuzovaných odvolané hlášce, nebo
   c. má stejný účel (např. jde o dotaz nebo relé), jaký je přisuzován odvolané hlášce.
 
3. Vskutku revoluční změna se týká nezamýšlených hlášek. Zatímco MP07 umožňovala změnu nezamýšlené hlášky jenom za předpokladu, že se ji hráč pokusí nahradit bez přestávky na rozmyšlení, nová pravidla stanoví: Jestliže hráč zjistí, že neučinil hlášku, kterou zamýšlel, může, za předpokladu, že jeho partner poté ještě nedražil, nahradit nezamýšlenou hlášku skutečně zamýšlenou hláškou. Druhá (skutečně zamýšlená) hláška platí a podléhá příslušným pravidlům, ale výnosová omezení se neuplatní. Změna hlášky je přípustná z důvodu mechanického omylu nebo přeřeknutí, ne však z důvodu ztráty soustředění v souvislosti se záměrem učinit hlášku. (Pravidlo 25A)
 
4. Obránce nyní nemá právo ukázat tichému hráči svůj list (Pravidlo 43A3) – stejně tak tichý hráč nemá právo se podívat na líc žádné karty z listu obránce.
 
5. Na nesprávně otočenou kartu může hráč nově upozornit, než jeho strana vynese nebo přidá k následujícímu zdvihu (Pravidlo 65B3). Neplatí tedy postup popsaný v jednom ze starších článků (podle starých pravidel toto právo zaniklo, jakmile bylo vyneseno k následujícímu zdvihu).
 
6. Přestává platit dosud platné rezolutní „vznesením nároku hra končí“. Nově Pravidlo 68D stanoví:
 
               Po vznesení nároku nebo postoupení hra končí.
1.     Jsou-li nárok nebo postoupení přijaty, použije se Pravidlo 69.
2.     Vznese-li kterýkoli hráč (včetně tichého hráče) proti nároku námitku, pak:
a)     může být okamžitě přivolán vedoucí, do jehož příchodu by neměla být podniknuta žádná akce. Použije se Pravidlo 70 nebo
b)     na žádost strany, jež nevznesla nárok nebo postoupení, může hra pokračovat s ohledem na následující:
i.       na pokračování hry se musí shodnout všichni čtyři hráči, jinak je přivolán vedoucí, který postupuje podle odstavce (a) výše
ii.      předchozí nárok nebo postoupení je neplatné a není předmětem posuzování. Pravidla 16 a 50 se nepoužijí a dosažený výsledek by měl zůstat v platnosti.

Využívám rovněž tuto příležitost k připomenutí některých pravidel, která sice neprošla změnami, nicméně naše praxe naznačuje, že zmínku vyžadují.

Vedoucí by měl být přivolán v okamžiku, kdy je na nesrovnalost upozorněno. Pravidlo 9B1(a)
 
Právo stanovit nápravu nesrovnalosti má pouze vedoucí. Hráči nejsou oprávněni ze své iniciativy nápravu určovat (nebo se jí zříci). Pravidlo 10A
 
Hráč musí přivolat vedoucího a informovat soupeře, že podle jeho názoru bylo partnerovo vysvětlení chybné (viz Pravidlo 75B) při první právoplatné příležitosti, což je:
i.             pro obránce na konci sehrávky
ii.            pro hlavního nebo tichého hráče po konečném pasu dražby. Pravidlo 20F5(b)

Adam Kubica, člen Výboru ČBS


 

 

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner